Miljöpolicy

Som ett led i vår miljöpolicy och för att kunna förverkliga både affärsidén och våra miljöåtaganden tillhandahåller OrangeClean kundanpassad utbildning. OrangeClean säljer städmaskiner, främst märket TASKI. Vårt mål är att lära kunden hantera våra maskiner på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt. Våra nu genomförda miljöåtgärder, inom vårt produktområde, kan kortfattat beskrivas enligt följande:

För TASKI städmaskiner gäller

TASKI städmaskiner är teknologiskt anpassade för golvvård med största möjliga miljöhänsyn. Maskinerna uppdateras kontinuerligt med senast möjliga teknik med tanke på minskad energiförbrukning och miljöanpassning.
OrangeClean har byggt upp och är involverat i ett kretsloppssystem för att ta hand om uttjänta maskiner, batterier, laddare etc. på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

 • Samtliga plastdetaljer är märkta med symboler för återvinning.
 • Kombimaskiner över 43 cm är försedda med ett unikt doseringssystem, CSD-teknologi (Cleaning Solution Dosing), som minskar kem- och vattenförbrukningen upp till 60%.
 • Samtliga större kombimaskiner är utrustade med ett cirkulationssystem som gör att använd rengöringslösning kan återanvändas. Detta sänker kem- och vattenförbrukningen ytterligare.
 • Integrerat doseringsmått för kem minskar risken för överdosering.
 • Batteriernas livslängd har förlängts tack vare ett elektroniskt övervakningssystem, BMS (Battery Management System), som skyddar mot djupurladdning.

För TASKI kemikalier gäller

TASKI kemikalier tillverkas till största delen i Holland. Produktion och produktutveckling är miljöcertifierad enligt ISO 14001 samt kvalitetssäkrad enligt ISO 9002.
Plastförpackningar och etiketter är av återvinningsbar eller förbränningsbar polyeten. Plastmängden är minimerad, t.e.x. är vår 5-litersdunk den lättaste på marknaden för närvarande. Wellpapp och kartong är tillverkade av oblekta fibrer med övervägande del returfibrer i massan.
För distribution anlitar vi DHL som har en uttalad miljöpolicy.

 • Bra miljövalsmärkta produkter med styrd dosering i helt nya förpackningar som minskar emballagemängden med upp till 80 %.
 • Utvecklat systemtänkande för minskad användning av polish och polishbort via TASKI Omnisystemet.
 • SURE Daglig rengöring standardprodukter baserade på förnyelsebara naturliga råvaror.
 • Ersatt ftalaterna i polish med alternativa mjukgörare.
 • Tagit bort färg och parfym ur de regelmässigt använda produkterna.

För TASKI städredskap gäller

Vid val av leverantörer och producenter av TASKI städredskap granskas alltid produkternas miljöegenskaper, energieffektivitet och ergonomi. Detta för att underlätta för våra kunder att göra ett bra miljöval. Vi samarbetar med våra kunder för att förstå lokalvårdens behov av miljöanpassade produkter och för att utveckla redskap, system och metoder som uppfyller våra kunders höga krav.

 • Återvinningsbart material används så långt som möjligt.
 • Innehållsdeklarerade textilier.
 • Komposterbara engångsmoppar och torkdukar.
 • Miljöanpassade lösningsmedel vid lackering av städvagnar.
 • Aktiv marknadsföring av torrare städmetoder som minimerar vatten- och kemikalieförbrukningen.

Miljöpolicy

Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra vår kunskap inom miljöområdet i alla våra aktiviteter för att motverka förorening av miljön. Vi ska försäkra oss om att våra produkter och vår verksamhet är säkra i miljöhänseende och se till att miljöfrågan är en integrerad del i vår verksamhet. Vår målsättning är att minska avfallsmängden och energianvändningen. Vi undersöker möjligheterna för återbruk och återvinning inom all vår verksamhet samt värnar om miljön i alla sammanhang.

 • Kretsloppstänkande skall ingå som en naturlig del i hela företagets verksamhet. Samtliga anställda skall dessutom aktivt arbeta för att även våra leverantörer tar sitt miljöansvar.
 • Försiktighetsprincipen skall tillämpas vid varje inköp av varor eller tjänster. Principen innebär att energisnåla och miljövänliga alternativ väljs när sådana finns tillgängliga. Vid investering i t.ex. bilar, datorer och kontorsprodukter skall miljöanpassade produkter ha företräde.
 • Användandet av ämnen som är skadliga för hälsa och miljö skall minimeras.
 • Energisparande skall alltid vara vägledande vid utnyttjandet av företagets olika försörjningssystem.
 • Källsortering och återvinning av avfall och restprodukter skall genomföras i största möjliga utsträckning. Bl.a. skall företaget vara anslutet till ”Reparegistret”.
 • Utvärdera miljöpåverkan från alla våra aktiviteter från import och inköp till distribution, användning, service och destruktion.
 • Utveckla och använda system för miljöledning samt rutiner för rapportering och kontroll.
 • Lagar och förordningar gällande för miljöområdet skall betraktas som lägsta kravnivå.
 • Information i miljöfrågor skall fortlöpande lämnas till alla anställda samt i erforderlig omfattning till våra kunder.

Vi pratar gärna miljö och hållbarhet med dig. Kontakta oss

Kontakta oss